Databehandling

För våra tjänster som skickar elektroniska nycklar (Cloudberry Care och Merlify) gäller att vi är Databehandlare och nyttjarna med dess administratörer av tjänsten är Dataägare. Vi behandlar inte personuppgifterna annat än på direkt uppmaning av verifierad administratör hos respektive organisation. Servrarna ligger inom EU* och inga personuppgifter delas med tredje land**. Vi behandlar uppgifterna enligt GDPR*** och ni har även möjlighet att anonymisera uppgifterna i det fall ni skall ha support från oss.
* "Personuppgifter" avser personuppgifter (enligt definitionen i artikel 4.1 i GDPR) som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsterna av databehandlaren för vilken Dataägaren är personuppgiftsansvarig.
** "Internationell dataöverföring" avser överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU-medlemsstater eller EES-land, enligt GDPR.
*** "GDPR" avser förordning 2016/679/EG om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och eventuella ändringar av denna.